Regulamin sklepu

[Sprzedawca] § 1.
Wyłącznym właścicielem strony internetowej: www.mapazdrowia.pl  jest Andrzej Prokopiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mapa Zdrowia Andrzej Prokopiuk, w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5252079096, REGON: 050583184, adres mailowy: biuro@mapazdrowia.pl, Telefon: 22 297-00-09 (dalej Sprzedawca). Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, pod wskazanym w zdaniu powyższym adresem internetowym, zajmujący się m. in. sprzedażą nasion, mieszanek ziół, suplementów diety i innych produktów spożywczych oraz kosmetyków oraz materiałów informacyjnych w formie drukowanej (dalej Sklep Internetowy). Sprzedaż poprzez Sklep Internetowy a także korzystanie ze strony internetowej wskazanej w zdaniu pierwszym odbywa się na zasadach oraz w czasie i miejscu określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin).
[Kupujący] § 2.
 1. Zakupów w Sklepie Internetowym może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o ile złoży odpowiednie zamówienie za pomocą formularza zamówienia.
 2. Osoby określone w ust. 1. zwane będą dalej Kupującymi lub Klientami.
 3. Kupujący będący osobą fizyczną, jeżeli złożył zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zwany jest dalej Konsumentem.
[Produkty] § 3.
 1. Przedmiotem sprzedaży Sklepu Internetowego Sprzedawcy są nasiona, mieszanki ziół, suplementy diety, w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r., o bezpieczeństwie żywienia i żywności (Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) i inne produkty spożywcze oraz kosmetyki oraz materiały informacyjne w formie drukowanej, w szczególności „Biuletyn Zdrowia” (dalej Produkty lub Towary). Wszystkie sprzedawane za pomocą Sklepu Internetowego Produkty są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiotem sprzedaży Sklepu Internetowego Sprzedawcy są również treści cyfrowe tj. treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny (dalej Ebook). Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Produktach, dotyczy to również Ebooków, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.
[Sprzedaż] § 4.
 1. Sprzedaż Produktów możliwa jest od momentu umieszczenia przez Sprzedawcę danego Produktu w Sklepie Internetowym w zakładce „Produkty”. Zamieszczona na stronie informacja o Produkcie wraz z ceną stanowi ofertę w rozumieniu art. 543 KC.
 2. Ceny w ramach Sklepu Internetowego zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Celem dokonania zakupu Produktów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Sklepu Internetowego odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Kupującemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 4. Podczas uzupełniania formularza zamówienia Kupujący zostanie poproszony o podanie m. in. następujących informacji o sobie:
  1.    Imię, 2.    Nazwisko, 3.    Adres, 4.    Telefon, 5.    E-mail.
 5. W celu dokonania zakupu Produktów Kupujący powinien zaakceptować Regulamin.
 6. Kupujący ma wybór m. in. spośród przedstawionych poniżej metod płatności:
  1.    Płatność PayU lub PayPal, 2.    Płatność przelewem bankowym, pocztowym lub innym, 3.    Płatność za pobraniem – dotyczy wyłącznie dostaw na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, 4.    Płatność za pobraniem ze sprawdzeniem zawartości – dotyczy wyłącznie dostaw na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Dostawa realizowana jest według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka priorytetowa lub kuriera. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, zgodnie z kalkulatorem kosztów wysyłki zawartym na stronie internetowej: http://www.mapazdrowia.pl/warunki-zakupow/koszty-wysylki/.
 8. Ebooki są dostarczane w następujący sposób w zależności od wybranego sposobu płatności:
  1.    w przypadku płatności, o której mowa w ust. 6 pkt. 1-2 powyżej – w formie pliku załączonego do wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany podczas uzupełnienia formularza; 2. w przypadku płatności, o której mowa w ust. 6 pkt 3 powyżej – w formie odpowiednio zabezpieczonego i zaszyfrowanego linku przesłanego w przesyłce listowej.
  Z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia wszystkich wymagalnych pól w formularzu zamówienia (dalej Złożenie Zamówienia lub Zamówienie) oraz kliknięcia w przycisk Zamawiam i płacę Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą.
 9. W przypadku braku dostępności całości lub części zamówionych przez Kupujące Produktów, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci mu w całości otrzymaną od niego sumę pieniężną.
[Wykonanie umowy] § 5.
 1. Zapłata ceny na rzecz Sprzedawcy powinna nastąpić:
  a.    w terminie 7 dni od chwili Złożenia Zamówienia, w wypadku wyboru metody płatności oznaczonej w § 4. ust. 6. pkt. 1 i 2 Regulaminu (dalej Przedpłaty),
  lub
  b.    w momencie odbioru zamówienia w wypadku wyboru metody płatności oznaczonej w § 4 ust. 6 lit 3 i 4 Regulaminu (dalej Płatności za Pobraniem).
 2. Z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego. W wypadku Przedpłaty zapłata ceny powinna nastąpić na konto bankowe Sprzedawcy podane na stronie internetowej http://www.mapazdrowia.pl/informacje/numer-konta-i-dane-firmowe/.
 3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia (przygotowania Produktów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. W przypadku Przedpłaty Produkt zostanie wysłany Kupującemu w ciągu 5 dni roboczych tj. dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. W przypadku Płatności za Pobraniem Produkt zostanie wysłany Kupującemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika (kuriera), który jest prezentowany w Sklepie Internetowym w zakładce http://www.mapazdrowia.pl/warunki-zakupow/czas-realizacji/
 4. W wypadku dokonania Przedpłaty i nie odebraniu przesyłki z Produktem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Produktu pod warunkiem, że Kupujący pokryje dodatkowe koszty przesyłki tj. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy i ponownej wysyłki do Kupującego. Jeśli natomiast Kupujący po dokonaniu przedpłaty zrezygnuje z zamówienia Produktu, otrzyma zwrot wpłaconych pieniędzy na konto minus koszty wysyłki do Kupującego oraz koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy ”
 5. W przypadku Płatności za Pobraniem i nie odebrania przesyłki z Produktem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. W przypadku braku odbioru przesyłki i jej zwrotu do Sprzedawcy, Sprzedawca wyśle Kupującemu drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail informację o braku odebrania przesyłki i wyznaczy mu dodatkowy 30 dniowy termin na zgłoszenie żądania ponownej wysyłki Produktu. Brak odpowiedzi Kupującego w powyższym terminie lub ponowne nieuiszczenie płatności i nieodebranie przesyłki, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży Produktów.
 6. W przypadku powtórnej wysyłki za pobraniem, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wysyłki – chyba, że pierwotne (pierwsze) nieskuteczne doręczenie nie wynikało z winy Kupującego (np. odmowa przyjęcia).
 7. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym.
[Prawo odstąpienia] § 6.
 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu . Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacja@mapazdrowia.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji: Mapa Zdrowia Andrzej Prokopiuk ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Produkty należy odesłać na jeden z poniższych adresów: Polska: Mapa Zdrowia Andrzej Prokopiuk ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa. Niemcy: Fibre Primvital, Eurohermes KG, Rauschwalder Str. 41 ,02826 Görlitz
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 1.  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 2.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 8. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Konsumentowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 90 dni od dnia otrzymania Produktu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży był „Biuletyn Zdrowia” w terminie 30 dni o dnia otrzymania „Biuletynu Zdrowia”, o ile Produkt nie spełni jego oczekiwań, jeżeli w powyższym terminie złoży odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy i zwróci pozostałe nieużyte Produkty lub „Biuletyn Zdrowia” (dalej Gwarancja satysfakcji). W takim przypadku wszystkie koszty związane z dostawą do Kupującego i zwrotu do Sprzedawcy pokrywa Kupujący. Przyjmuje się, że w ciągu 90 dni Kupujący może bez obowiązku zwrotu zużyć 3 sztuki tego samego Produktu, natomiast zakupioną ilość powyżej 3 sztuk obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy. Zdania poprzedniego nie stosuje się do Gwarancji satysfakcji na „Biuletyn Zdrowia”.
 9. Z 90 lub 30 dniowej Gwarancji satysfakcji, o której mowa w ustępie powyższym można skorzystać tylko raz w stosunku do Produktu lub „Biuletynu Zdrowia”
 10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 [Reklamacje] § 7.
 1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Produktów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktów w droga e-mail na adres reklamacja@mapazdrowia.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych (imię, nazwisko i dokładny adres) Kupującego.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może:
  a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna; b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na jeden z następujących adresów:Polska: Mapa Zdrowia Andrzej Prokopiuk ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa.Niemcy: Fibre Primvital, Eurohermes KG, Rauschwalder Str. 41 ,02826 Görlitz
 5. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującego. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
[Dane osobowe] § 8.
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) Kupujących, otrzymywane przez Sprzedawcę za pomocą formularza rejestracyjnego, przekazywane przez Kupujących dobrowolnie(1).
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Kupujących w celu realizacji umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu Internetowego oraz w innych celach, na które Kupujący wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Kupującego lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 5. Pouczenie: Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są Sprzedawcy dobrowolnie. Każdy Kupujący ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia. Odbiorcą danych osobowych Kupujących oraz administratorem danych jest Sprzedawca.
 6. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Sklepu internetowego oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Kupujących jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
w związku z rozpoczęciem stosowania przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zapraszamy po szczegółowe informacje ochrona danych osobowych
[Postanowienia dodatkowe] § 9.
 1. Sklep Internetowy umożliwia skorzystanie z funkcji newslettera (dalej Newsletter). Newsletter zawiera:
  a.    materiały handlowe, b.    materiały informacyjne związane ze zdrowiem, c.    niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
 2. Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać Sprzedawcy swój adres email oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera, lub przy zakupie wyrazić zgodę na jego otrzymywanie.
 3. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Sklepu Internetowego, usług i Produktów, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Sklepu Internetowego, a także ciekawostki związane z Produktami oraz zdrowiem.
 4. Kupujący w każdym czasie może zrezygnować z funkcji Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony na końcu każdej wiadomości lub wyrażając taką chęć w wiadomości wysłanej na adres biuro@mapazdrowia.pl.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań należy pisać na adres email: biuro@mapazdrowia.pl.
[Zmiana Regulaminu] § 10.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 01.04.2015r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  a.  zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą; b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
  – decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub – orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
  c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi; d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi; e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w Regulaminie.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Kupującego umów sprzedaży.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Kupującego adres e-mail.
[Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy] § 11.
 1. Materiały informacyjne oraz porady zamieszczone w Sklepie Internetowym, niedotyczące opisu właściwości Produktu, mają charakter wyłącznie informacyjno- edukacyjny, i nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza.  Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, udostępnionych w ramach treści przedstawionych w Sklepie Internetowym, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia ze Sklepu Internetowego wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiarygodną wiadomość lub otrzymał urzędowe zawiadomienie, że są bezprawne.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia umowy sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej  mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Kupujących bezpłatnie pod następującym adresem URL http://www.mapazdrowia.pl/informacje/regulamin/ skąd Kupujący mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
(1) Art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Kliknij, aby pobrać załącznik do regulaminu „Wzór formularza odstąpienia” >>