§ 1. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu pt. „W kuchni z Mapą Zdrowia”, zwanego dalej „konkursem”, jest firma Mapa Zdrowia Andrzej Prokopiuk, ul. Jeździecka 20 lok. 6, 05-077 Warszawa, NIP: 525-207-90-96 (dalej: organizator).

§ 2. Przedmiot i czas trwania konkursu

 1. Konkurs polega na zaprezentowaniu przepisu kulinarnego na potrawę z wykorzystaniem produktów organizatora (Ostropestu Witalnego lub/i Błonnika Witalnego).
 2. Pracę konkursową należy zaprezentować jedną z dwóch metod: film video lub artykuł opisowy ze zdjęciami. Przewidziane są nagrody dla obydwu kategorii.
  1. Film video ma przedstawiać, jak uczestnik konkursu przygotowuje potrawę z wykorzystaniem Ostropestu Witalnego lub/i Błonnika Witalnego. Na filmie musi być widoczny produkt organizatora (w tym opakowanie). Minimalna długość filmu to 2 minuty.
  2. Artykuł ma opisywać przepis na potrawę z wykorzystaniem Ostropestu Witalnego lub/i Błonnika Witalnego. W tekst mają zostać wplecione zdjęcia z przebiegu przygotowania potrawy (przynajmniej 3 zdjęcia). Produkt organizatora (w tym opakowanie) musi znaleźć się na minimum jednym zdjęciu. Ponadto jedno zdjęcie ma przedstawiać końcowy efekt – potrawę gotową do spożycia. W treści opisu wskazane jest, aby zawrzeć krótki opis potrawy, składniki potrzebne do jej przygotowania oraz sposób przyrządzenia.. Artykuł można wykonać w formatach .doc, .docx, .odt, .pdf.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 12 lipca 2014 roku o godzinie 00:00. Konkurs kończy się dnia 3 sierpnia 2014 roku o godzinie 23:59. Termin konkursu jest terminem nadsyłania prac.

§ 3. Uczestnictwo w konkursie

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Uczestnik konkursu zwany jest dalej „uczestnikiem”.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy organizatora oraz ich najbliższe rodziny.
 3. Uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii konkursu – film video lub artykuł opisowy ze zdjęciami.
 4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  1. Przesłanie zgłoszenia do konkursu na adres konkurs@mapazdrowia.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu oraz wybraną kategorię konkursu (film video lub artykuł opisowy ze zdjęciami). Podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie odebraniem prawa do nagrody. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać przed przesłaniem pracy konkursowej.
  2. Pracę konkursową należy przesłać na adres konkurs@mapazdrowia.pl do końca trwania konkursu tj. do 3 sierpnia 2014 roku do godziny 23:59.
  3. Uczestnik zgłoszony do konkursu zobligowany jest przesłać pocztą tradycyjną oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych do przesyłanej pracy [załącznik 1]. Oświadczenie należy przesłać na adres Mapa Zdrowia Andrzej Prokopiuk, ul. Jeździecka 20 lok. 6, 05-077 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs”. Prace bez oświadczenia nie będą brane pod uwagę przy ocenie. Termin nadsyłania oświadczenia jest równy z terminem konkursu – liczy się data stempla pocztowego.
  4. Akceptacja niniejszego regulaminu konkursu.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: filmy video i artykuły opisowe ze zdjęciami.
 2. Oceną prac zajmie się powołane przez organizatora Jury Konkursowe, w skład którego wchodzą:
  1. Łukasz D. King – autor Dziennika Mapy Zdrowia oraz Biuletynu Zdrowia,
  2. Joanna Grzymisławska – dietetyk Mapy Zdrowia,
  3. Magda Pegowska – vlogerka Mapy Zdrowia.
 3. Jury Konkursowe dokona wyboru prac według własnych odczuć, w szczególności będą brane pod uwagę:
  1. oryginalność pomysłu,
  2. staranność wykonania pracy,
  3. wartość odżywcza potrawy,
  4. wizualizacja potrawy gotowej do spożycia.
 4. Nagrody dla pierwszych trzech miejsc w kategorii film video są następujące:
  1. 3 opakowania wybranych produktów organizatora (Ostropest Witalny lub/i Błonnik Witalny) + 2-miesięczny abonament na Biuletyn Zdrowia.
  2. 2 opakowania wybranych produktów organizatora (Ostropest Witalny lub/i Błonnik Witalny) + miesięczny abonament na Biuletyn Zdrowia + ebook Kronika Mapy Zdrowia Część I.
  3. 1 opakowanie wybranego produktu organizatora (Ostropest Witalny lub Błonnik Witalny) + ebook Kronika Mapy Zdrowia Część I.
 5. Nagrody dla pierwszych trzech miejsc w kategorii artykuł opisowy są następujące:
  1. 2 opakowania wybranych produktów organizatora (Ostropest Witalny lub/i Błonnik Witalny) + 2-miesięczny abonament na Biuletyn Zdrowia.
  2. 1 opakowanie wybranego produktu organizatora (Ostropest Witalny lub Błonnik Witalny) + miesięczny abonament na Biuletyn Zdrowia + ebook Kronika Mapy Zdrowia Część I
  3. miesięczny abonament na Biuletyn Zdrowia + ebook Kronika Mapy Zdrowia Część I.
 6. Prace będą oceniane przez Jury Konkursowe w dniach 4-8 sierpnia 2014 roku.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone uczestnikom poprzez wiadomość email dnia 9 sierpnia 2014 roku.
 8. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu przyznania nagród.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem wykonanej pracy konkursowej i posiada do niej nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
 2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie organizatora do korzystania z przesłanych prac (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
  1. utrwalenie w części lub całości we wszystkich dostępnych formatach,
  2. zwielokrotnienie na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
  3. wprowadzenie do pamięci komputera,
  4. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
  5. nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
  6. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
  7. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, productplacementu, public relations, promocji sprzedaży organizatora;
  8. inne przypadki rozpowszechniania utworu,
  9. dokonywanie opracowań prac konkursowych, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji prac konkursowych, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 3. Uczestnik zobligowany jest do przesłania na adres organizatora oświadczenia o przekazaniu autorskich praw majątkowych do przesyłanej pracy konkursowej [załącznik 1].
 4. Zabronione jest zamieszczanie przez uczestników konkursu jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa bądź dobra osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc, spożywanie alkoholu, palenie papierosów lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające takie treści będzie nieskuteczne.
 5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłaną organizatorowi pracą konkursową.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez organizatora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu, a informacja o dokonaniu zmian i ich treści będzie przesyłana na adres email uczestnika podany w zgłoszeniu. Po uzyskaniu tej informacji uczestnik powinien zapoznać się ze zmienionym regulaminem i w razie braku zgody na jego zmianę przesłać email zwrotny z oświadczeniem o braku zgody na zmianę. Brak zgody na zmiany oznacza rezygnację uczestnika z udziału w Konkursie. Zmiany regulaminu nie mogą następować na niekorzyść dotychczasowych uczestników konkursu.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści prac konkursowych, a także za brak możliwości kontaktu i doręczenia nagród wynikających z błędnych lub nieprawdziwych danych adresowych.
 3. Uczestnik może zrezygnować z konkursu wysyłając email na adres konkurs@mapazdrowia.pl.

 

[załącznik 1] – oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (dokument upoważniający nas do używania pracy konkursowej na naszych stronach.)